Mellanförskapets stadgar

 

§1. Föreningens namn

Föreningens namn är Mellanförskapet.

 

§2. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

§3. Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

 

§4. Föreningens syfte

Den ideella föreningen Mellanförskapet (på engelska The Betweenship) har till syfte att väcka debatt kring frågor som rör gränsöverskridande identitet, tillhörighet och delaktighet.

Föreningen vill lyfta fram tvärkulturella och icke-normativa röster i samhället och agera forum för de människor som känner att de står mellan kulturer. Mellanförskapet vill ge dessa individer existentiellt självförtroende genom att synliggöra fler med liknande frågeställningar.

På lång sikt vill föreningen verka för att desegregera samhället genom att ta tillvara på de kunskaper som människor med blandade bakgrunder har. Mellanförskapet vill lyfta fram tvärkulturella perspektiv i ett allt mer polariserat samhälle. 

 

§5. Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

§6. Medlemskap

Alla fysiska personer som förbinder sig att följa föreningens stadgar och verkar för föreningens målsättningar kan bli medlemmar. En person är medlem i föreningen då den aktivt tagit ställning för ett medlemskap och är upptagen i medlemsmatrikel.

 

§7. Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställts av årsmötet. (Under 2013 är medlemsskapet gratis)

 

§8. Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande och två till sex ledamöter. Om styrelsen så önskar kan poster som vice ordförande, sekreterare och kassör skapas bland ledamöterna.Vid avgång eller misskötsel av styrelseuppdrag före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte. Vid avgång eller misskötsel har styrelsemedlem ansvaret att informera suppleant så att avgående styrelsemedlems uppdrag kan genomföras på ett tillfredställande vis.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter val. Valbar är medlem i föreningen.

 

§9. Styrelsens uppgift

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelsemedlemmar begär detta.

Styrelsen är beslutför då minst 3 styrelsemedlemmar deltar i beslutsfattandet (inklusive ordföranden eller vice ordföranden). Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses.

 

§10. Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31 januari.

 

§11. Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 

§12. Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den sista februari. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet. Styrelsen skall kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet.

Rösträtt vid årsmötet har alla närvarande vilka i föreningen löst medlemskap för innevarande år. Den avgående styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande: 

• Val av ordförande, sekreterare, rösträknare och protokolljusterare för själva mötet

• Godkännande av kallelsen

• Fastställande av dagordning

• Verksamhetsberättelse och bokslut

• Revisorns berättelse

• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella ersättare i styrelsen

• Val av styrelse

• Val av minst en myndig revisor

• Motioner

• Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt övriga förslag från styrelsen

• Val av valberedning

 

§13. Motionsrätt

Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion till föreningens årsmöte. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet.

 

§14. Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med fullmakt.

 

§15. Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val till styrelsen sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§16. Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster på ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av föreningens stadgar skall utsändas minst 7 dagar före årsmötet.

 

§17. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

 

§18. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.Vid upplösning ska föreningens skulder betalas av föreningen. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.